کتاب معادلات ساختاری و راهنمای نرم افزار EQS

 کتاب معادلات ساختاری

A First Course in Structural Equation Modeling

به تعداد 174 صفحه pdf به زبان اصلی

Contents
Preface vii
1
Fundamentals of Structural Equation Modeling
1
What Is Structural Equation Modeling?
1
Path Diagrams
8
Rules for Determining Model Parameters
15
Parameter Estimation
19
Parameter and Model Identification
30
Model-Testing and -Fit Evaluation
33
2
Getting to Know the EQS and LISREL Programs
46
Structure of Input Files for SEM Programs

.

.

کتاب معادلات ساختاری و راهنمای نرم افزار EQS

برچسب ها: کتاب معادلات ساختاری و راهنمای نرم افزار EQS,
[ شنبه 15 دی 1397 ] [ 11:06 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]