پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی

 پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی

به تعداد 22 فایل پاورپوینت قابل ویرایش - برای هر فصل بصورت فایل جدا

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

فصل اول : ماهيت تحليل رگرسيون به تعداد 16 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوم : تحليل رگرسيون دومتغيره به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش

فصل سوم : مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهارم : مدل نرمال : مدل رگرسيون خطي نرمال كلاسيك به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش

فصل پنجم: رگرسيون دو متغيره: تخمين فاصله‎اي و آزمون فرضيه به تعداد 34 اسلاید قابل ویرایش

 

پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی

برچسب ها: پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی,
ادامه مطلب
[ يکشنبه 20 اسفند 1396 ] [ 15:14 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی

 


پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی
به تعداد 22 فایل پاورپوینت قابل ویرایش - برای هر فصل بصورت فایل جدا
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان
فصل اول : ماهيت تحليل رگرسيون به تعداد 16 اسلاید قابل ویرایش
فصل دوم : تحليل رگرسيون دومتغيره به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش
فصل سوم : مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش
فصل چهارم : مدل نرمال : مدل رگرسيون خطي نرمال كلاسيك به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش
فصل پنجم: رگرسيون دو متغيره: تخمين فاصله‎اي و آزمون فرضيه به تعداد 34 اسلاید قابل ویرایش
فصل ششم: گسترش مدل رگرسيون خطی دو متغيره به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش
فصل هفتم : تحليل رگرسيوني چند متغيره ( مرکب ) : مسأله تخمين به تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش
فصل هشتم: تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب): مسأله استنتاج آماري به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش
فصل نهم : روش ماتريسي مدل رگرسيون خطي به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش
فصل دهم : همخطي به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش
فصل یازدهم : ناهمساني واريانس به تعداد 39 اسلاید قابل ویرایش
فصل دوازدهم : خودهمبستگي به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش
فصل سیزدهم : مدلسازي اقتصادسنجي I به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش
فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي II به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش
فصل پانزدهم : رگرسيون بر روي متغيرهاي موهومی به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش
فصل شانزدهم : رگرسيون برروي متغيروابسته موهومي به تعداد 25 اسلاید قابل ویرایش
فصل هفدهم : مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي به تعداد 40 اسلاید قابل ویرایش
فصل هجدهم : مدل‎هاي معادلات همزمان به تعداد 17 اسلاید قابل ویرایش
فصل نوزدهم : مسأله تشخيص به تعداد 36 اسلاید قابل ویرایش
فصل بیستم : روش‎هاي معادلات همزمان به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش
فصل بیست و یکم : ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش
فصل بیست و دوم : اقتصاد سنجي سريهاي زمانيII : پيش بيني با استفاده از مدلهايVAR و ARIMA به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش
همچنین شما می توانید هر فصل را بصورت جداگانه درخواست خرید داشته باشید.

 

پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی

برچسب ها: پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی,
[ جمعه 18 آبان 1397 ] [ 0:24 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]
صفحه قبل 1 صفحه بعد