رساله دکتری با موضوع کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران

 1.2.1ايزوستازي.. 2

1.1.2.1 ايزوستازي ناحيه اي و خمش سنگ کره10

3.1 تاريخچه مطالعات به روش طيفي.. 13

فصل دوم: جايگاه تکتونيکي.. 16

2-1-زمين ساخت ايران.. 16

2-1-1-زاگرس... 18

2-1-2-سنندج سيرجان.. 21

2-1-2-مکران.. 21

2-1-3-البرز22

2-1-4-کوپه داغ. 23

2-1-5- ايران مرکزي و حوضه شرق ايران.. 24

فصل سوم : اطلاعات و روش مطالعه. 26

3-1- اطلاعات.. Error! Bookmark not defined.

3-2-1- آماده سازي اطلاعات.. 39

3-2- روش مطالعه. 40

3-2-1- تبديل پيوسته موجک... 40

3-2-1-1- موجک مورلت... 42

3-2-1-2-موجک بادبزنی.. 43

3-2-1-3- تجزیه ضرایب خود همبستگی و همبستگی متقابل.. 47

3-2-1-4- محاسبه توابع همدوسی وادمیتنس.... 47

3-2-3- مدل صفحه نازک براي معکوس سازي.. 48

3-2-3-1- مدل ايزوتروپيک... 48

3-2-3-1-1- بار گذاري از سطح.. 48

3-2-3-1-1- بار گذاري در عمق.. 49

3-2-3-2- مدل اورتوتروپيک... 50

فصل چهارم بررسی نتایج حاصله. 54

1.4 ضخامت الاستيک موثر در ايران.. 54

1.1.4 مقايسه نتايج Te با نتايج قبلي و ديگر پارامترها61

2.4 محاسبه ناهمسانگردي مکانيکي در سنگ کره ايران.67

1.2.4 مقايسه بين نتايج AWC و MTM... 71

2.2.4 استرس، ناهمسانگردي هاي لرزه اي و مکانيکي.. 72

فصل پنجم نتيجه گيري و پیشنهادها54

1.5 نتیجه گیری.. 54

2.5 پیشنهادات.. 67

مراجع. 72

 

 

رساله دکتری با موضوع کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران

برچسب ها: رساله دکتری با موضوع کاربرد داده هاي توپوگرافي و گرانش در تعيين ضخامت الاستيك سنگ كره ايران,
[ چهارشنبه 2 اسفند 1396 ] [ 0:15 ] [ مجتبی صادقی ]
[ ]

دیگر امکانات